Forton

Управление на имоти и активи

Чрез услугите по управление на имоти Фортън се стреми да запази и повиши на стойността на активите на своите клиенти, да подобри пазарните им позиции и общата им репутация. Как става това? Посредством базираното на информация управление на процесите, своевременна отчетност и проактивен подход към потребностите на наемателите. Гарантираме необходимите грижи за имотите по време на целия им жизнен цикъл. Прилагаме най-добрите практики за постигане на ефективност на разходите и идентифициране на възможности, които подпомагат финансовото представяне на инвестициите в недвижима собственост и водят до дълготрайни резултати.

Как можем да помогнем

Структуриране на управлението
Фортън може да помогне със структурата на експлоатацията на недвижими имоти, като вземе под внимание всички текущи, условни и капиталови разходи и критерии за качество на услугите. Нашите експерти ще осигурят индивидуален и гъвкав план. Фортън притежава експертизата да консултира и обоснове:
    процедурите за начисляване на разходите по управление и поддръжка;
    прогнозни стойности на таксите за услуги;
    разпределянето на разходите по пера;
    тръжната спецификация
и накрая на проведе процедурите за избор на изпълнители на всички необходими услуги.
Специалистите ни по управление на имоти притежават всички ключови умения да окажат пълна подкрепа от определянето на цялостна структура на управление до съдействие за набиране и обучение на служители. Ще съдействаме при сключване на всички необходими застраховки, свързани с проекта, и ще се погрижим за всеки детайл по отношение на вътрешния правилник и регистъра на наемателите.
Продължаващо управление
Чрез интегрираната ни услуга консултантите на Фортън координират всеки процес и предоставят добре обмислени решения за постигане на стабилна заетост, минимизиране на разходите и оптимизиране на договорните отношения. Нашите консултанти ще окажат пълно съдействие при уреждането на всички сметки и административни услуги, включително с финансов контрол на процеса на фактуриране, събиране на наеми и такси, както и с навременни решения за администриране на банковите сметки и за счетоводни услуги. От името на нашия клиент ще уредим всички финансови отношения с наемателиje и ще отговорим на техните запитвания. Също така ще съдействаме във воденето на преговори по преотдаване и премествания. Ние сме наясно с нуждите на всеки имот и работим усилено, за да избегнем влошаване на физическото състояние на активите. Чрез нашите първокласни услуги по текуща поддръжка на сгради и съоръжения ще осигурим съответствието с всички технически стандарти и пълната изправност на инсталациите и оборудването.
Одит на управление на имот (консултиране и дю дилиджънс)
Разработихме специализирана услуга, която цели да идентифицира преразходи, неправилно разпределение на разходите и рискове за имота, а след това да даде ефективно решение за управлението му. Нашият екип се опира на широкия си опит в управлението и отдаването под наем на недвижима собственост, за да извърши цялостен дю дилиджънс на въпросната структура за експлоатация. Ние предоставяме подробна информация на собственика и финансиращата го институция за финансовото и бизнес представяне, разходите, рисковете и възможностите за увеличаване на нетния оперативен доход, а впоследствие изготвяме и план за действия по управлението му.
Управление на договори за наем
Оказваме на корпоративни наематели ефективна подкрепа чрез гъвкави услуги по управление на договорите им, с които се стремим да спестим време и пари. Нашите специалисти обединяват технологии, ресурси и широки пазарни познания, за да опростят процеса на управление на договорите за наем, и така предпазват клиентите ни от неприятни грешки при фактуриране, водещи до заплащане на по-високи от дължимите суми. Благодарение на нашия дългогодишен опит с бизнес имоти сме в състояние да идентифицираме дати, събития и решения с критично значение, които биха довели до по-ниски разходи за наем в дългосрочен план.
Asset management
В съответствие с нашата широка платформа от услуги ние стъпваме най-добрите, за да сме сигурни, че ще осигурим ефективен мониторинг на представянето на активите им и компетентен финансов и стратегически съвет. Желанието ни е да повишаваме стойността на инвестициите на нашите клиенти си и да им дадем възможност да се възползват изцяло от нашата подкрепа и при сделки, като получат пълно съдействие във воденето на преговори и постигане на съгласие за сключването на нови или подновяването на договор за наем, придобивания и продажби, дю дилиджънс и връзки с инвеститорите.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Във Фортън се гордеем, че притежаваме компетентност, професионален опит и незаменими пазарни познания, с помощта на които успешно посрещаме нуждите на всеки клиент съгласно международно признатите професионални стандарти. Нашата амбиция и стремеж да постигнем вашите корпоративни цели ни мотивират да се изправим пред всички предизвикателства и да помогнем във вземането на правилните и информирани решения, така че да максимизирате стойността на вашите активи. Като консултант, предлагащ пълния набор от услуги за бизнес имоти, се възползваме в максимална степен от синергиите между отделите ни по управление и отдаване под наем.

Опит и ресурси

Фортън е водеща консултантска компания в сферата на бизнес имотите, активна както на национално ниво, така и в световен мащаб чрез стратегически партньорства и установени отношения с пазарни лидери по целия свят. Ние непрекъснато разширяваме периметъра на дейността си с цел осигуряване на пълен набор от услуги на нашите клиенти. Нашето стратегическо партньорство с Cushman & Wakefield в България и Македония ни дава достъп до най-добрите практики от 250 пазара в целия свят както и почти век професионален опит. Като член на корпоративното семейство на AG Capital предлагаме решения за имоти, приложими във всеки бизнес сценарий: от планиране до развитие на проекти, отдаване под наем, поддържане на сгради на съоръжения и продажби.